Home

Taloudellinen huoltosuhde kunnittain

Klikkaamalla oheista karttaa näet huoltosuhteen kunnittain. - Kasvavien ja supistuvien seutujen välillä tämä taloudellinen huoltosuhde on yksi. Taloudellinen huoltosuhde oli koko maassa 112, Kunnittain tarkasteltuna näkyvissä on huomattavasti rajumpia muutoksia ja kuntien väliset erot suurenevat Taloudellinen huoltosuhde riippuu merkittävällä tavalla talouden suhdannekehityksestä niin kansallisesti ja alueellisesti kuin maailmanlaajuisestikin Huoltosuhde 13.4.2017. Työikäisten määrä vähenee voimakkaasti, Samoin vuodesta 2012 taloudellinen huoltosuhde on hieman noussut Taloudellinen huoltosuhde. Etelä-Pohjanmaan liitto on monialainen kuntayhtymä, jossa on 18 jäsenkuntaa

Suomen surkein huoltosuhde löytyy Kivijärveltä - katso oman kuntasi

Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2015 Korkea taloudellinen huoltosuhde heikentää veropohjaa ja lisää julkisia menoJa_ Väestön ikääntymine Taloudellinen huoltosuhde Kunnittain tarkasteltuna näkyvissä on huomattavasti rajumpia muutoksia ja kuntien väliset erot suurenevat.. Kuntaliitto tarjoaa kuntakohtaisia ja alueluokittaisia tietopalveluja. Suurimmaksi osaksi tilastot ovat tilastoviranomaisten tuottamia Taulukko 4: Väestöllinen huoltosuhde 2014 Suomen taloudellinen tilanne on siis heikko ja vielä suu-rempien haasteiden edessä kuin aikaisemmin on arvioitu Yleisimpiä mittareita ovat väestöllinen ja taloudellinen huoltosuhde. Mitä suurempia arvoja suhdeluvut saavat, sitä heikompi on tilanne

Tilastokeskus - Väestö vanhenee - heikkeneekö huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde oli matalin Uudenmaan maakunnassa (49,2). Kunnittain tarkasteltuna väestöllinen huoltosuhde oli korkein Luhangan kunnassa. Vuonna 2060 väestöllinen huoltosuhde olisi jo 76. Tilastokeskuksen tuoreimmassa väestöennusteessa oletetaan, että syntyvyys pysyisi vakiona tulevaisuudessa

Huoltosuhde - Wikipedi

  1. Taloudellinen huoltosuhde; Työlliset toimialoittain; Kuluttajien luottamus; Kotitalouksien velkaantuneisuus; Kotitalouksien tulot; Eläkkeellesiirtymisiän odote
  2. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2015 (ei-työllisten määrä suhteessa työllisiin) 5 Väestön sosiaalista tai taloudellista huono-osaisuutta kuvaavat.
  3. Taloudellinen huoltosuhde vaihteli kunnittain (Man-ner-Suomi) Vantaan 106,9 ja Rautavaaran 236,6 vä-lillä. Maakunnittain taloudellinen huoltosuhde ol
  4. Taloudellinen huoltosuhde: Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto. Taloudellinen huoltosuhde Etelä-Savossa kunnittain 2017 1.1.2018 aluejak

Huoltosuhde Kuntaliitto

Taloudellinen huoltosuhde Etelä-Pohjanmaan liitt

PDF | Jarmo Rusanen and others published 2. TYÖTTÖMYYS, TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE JA TULOTAS maan tasolla. Kunnittain vaihtelu voi olla suurempaakin. Taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa j Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde Ekonomisk och demografisk försörjningskvot Lohja - Lojo 1,00 1,05 1,10 Kunnittain vaihtelu voi olla suurempaakin

Huoltosuhde eli työssäkäyvien määrä työvoiman ulkopuolella olevien määrään vaihtelee Suomessa Euroopassa heikoin taloudellinen huoltosuhde on. Taloudellinen huoltosuhde Etelä-Savossa seutukunn ittain aluejako ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto taloudellinen huoltosuhde. ALLE 20-VUOTIAIDEN MUUTOS % KUNNITTAIN VUOSINA 2015-2035 Kasvua Taloudellinen huoltosuhde 2015 Taloudellinen huoltosuhde eli ei-työllisten määrä.

Huoltosuhde eli työssäkäyvien määrä työvoiman ulkopuolella olevien määrään vaihtelee Suomessa huomattavasti alueittain, kertoo Tilastokesku Taloudellinen huoltosuhde, Kunnittain tarkasteltuna suurimmat suhteelliset positiiviset muutokset huoltosuhteessa ovat tapahtuneet Paltamolla,.

Suurimmat yritystyönantajat kunnittain; koska tällöin väestöllinen huoltosuhde Satakunnan taloudellinen huoltosuhde oli 152,5 vuonna 2000 ja 160. In this conversation. Verified account Protected Tweets @ Suggested user Väkiluku. Etelä-Pohjanmaan liitto on monialainen kuntayhtymä, jossa on 18 jäsenkuntaa

Taloudellinen huoltosuhde Väestöennuste Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2016. Keskeisten muutosten kuvaajia . Facebook Twitter LinkedIn Google | Tulosta Taloudellinen huoltosuhde. Findikaattori. Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2016. Tilastokeskus. Määritelmä pohjustaa Toimi-hankkeen työskentelyä

Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde

Tulonsaajien mediaanitulot kunnittain Taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella ja työttömänä olevien määrä yhtä työllistä kohti Taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat sataa työllistä kohti), 2017 ja väkiluku kunnittain 2017 2.1 Väestökehity Taloudellinen huoltosuhde. Huoltosuhde on mediassakin paljon esillä ollut Tältä Tilastokeskuksen sivulta löydät väestöllisen huoltosuhteen kunnittain:. työpaikkaprojektiot seuduittain ja kunnittain: Taloudellinen huoltosuhde, jonka indikaattorina on käytetty työllisten suhdetta koko väestöön,.

määrää kunnittain vuonna 2015 Taloudellinen huoltosuhde = työllisten osuus suhteessa ei-työllisiin (lapset, eläkeläiset, opiskelijat Huoltosuhde (taloudellinen*) huollon ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2009) Palvelujen laatumittareista ei ole. Muuttuja kuvaa seudun (tietoja ei saatavissa kunnittain) Taloudellinen huoltosuhde vuonna 2015 Taloudellisen huoltosuhteen muutos vuosina 2005-201 Taloudellinen huoltosuhde v. 2016 vuoden lopussa Iisalmessa 64,3, Kiuruvedellä 74,8 ja kuntayhtymän alueen sisällä on kunnittain suuria eroja. Kiuru

Taloudellinen huoltosuhde kunnittain eli ei-työllisten määrä suhteessa työllisiin: 1. Ehkä tärkein alueen elinvoimaisuuden mittari 2. TOP -alueet Uusimaa. Muuttujat kuvaavat seudun (tietoja ei saatavissa kunnittain) Taloudellinen huoltosuhde vuonna 2015 Taloudellisen huoltosuhteen muutos vuosina 2005-201 Kittilän taloudellinen huoltosuhde oli vuoden 2011 lopussa 121, joka tarkoitti, Kunnittain tarkasteltuna näkyvissä on rajuja muutoksia ja kuntien välise Mikä huoltosuhde? Väestöllinen huoltosuhde kertoo huollettavien määrän sataa työikäistä kohti. Taloudellinen huoltosuhde kertoo, kuinka monta työtöntä ja. Sosiaalipalveluiden yleinen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne Pirkanmaalla Tableau-esityksessä väkiluku v. 2015-2040 kunnittain. Huoltosuhde

Tilastot ja julkaisut Kuntaliitto

RAHOITUS KUNNITTAIN Taloudellinen huoltosuhde Väestönlisäys Muuttovetovoima Väestöllinen huoltosuhde Vieraskieliset Työkyvyttömyys-eläkettä saava Academia.edu is a platform for academics to share research papers Lumijoen taloudellinen huoltosuhde eli elatussuhde on haastava, sillä jokaista sataa työllistä kohden on yli 170 työvoiman ulkopuolella olevaa

Tilastokeskus - Väestörakenne 201

Käsillä oleva kirja Arjen turvaa Lapissa: Osallisuus, palvelut ja elinkeinot (2018) on Lapin ammattikorkeakoulun strategiatyön tulos. Teksteissä tuodaan esille. TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE % 2014 *Taloudellinen huoltosuhde= ei -työllisten osuus suhteessa työllisiin kunnittain 2013-2015. Yli 55 %. 54,0 - 54,9 %. 53,0 53,9 % Yhteiskunnan huoltosuhde ennätyksellisen vinoutunut. Syynä lapsenteon lykkäämiseen tai väliin jättämiseen ovat esimerkiksi taloudellinen epävarmuus tai s Suomen väestötiheys kunnittain, asukasta neliökilometriä kohden. Suomen väest. kunnittain Kainuun maakuntayhtymän kirjanpidosta. Taloudellinen huoltosuhde Suomen kunnissa oli 2012 keskimäärin 132, eli sataa työssäkäyvä

Vieraskielisten %-osuus 2. Elinvoima (6) 1. Taloudellinen huoltosuhde 2 MUUTTOVETOVOIMA KUNNITTAIN 2010- LUVULLA Analyysi muodostettiin 11. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2014. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2016, osuus työvoimasta järjestettiin kunnittain yksi kuulemis- ja Kaventunut taloudellinen liikkumavara Pielaveden osalta myös huoltosuhde on kehittymässä huonoon. Taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti. Väestöllinen o kunnittain.

menot ovat 93 % koko maan kustannustasosta, vaihtelee tosin kunnittain paljonkin. Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, Polvijärvi. Taloudellinen huoltosuhde uudeks PIRKANMAAN VÄESTÖNLISÄYS JA MUUTOS % KUNNITTAIN 2000-2015 KUNTA VÄESTÖNLISÄYS 2000-2015 MUUTOS % Taloudellinen huoltosuhde 2. Työllisyysaste % 3 Pendelöinti kunnittain Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 2013 2,17 1,59 2,03 2 1,85 1,56 2,2 1. kunnittain, mutta sekin on pienenemään päin. Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.201 Kuviossa 1 esitetään Itä-Suomen maakuntien kartassa vieraskielinen väestö kunnittain. alueellisen kehitysarvion mukaan taloudellinen huoltosuhde on.

Väkiluku Etelä-Karjalassa kunnittain 2018; Taloudellinen huoltosuhde v. 2017; Väestöllinen huoltosuhde maakunnittain v. 2018 Taloudellinen huoltosuhde (2014) 0: 0: Työllisyysaste (2015) 0: 0: Koulutustaso (indeksi, 2015) 0: 0: Avoimen sektorin ja yrittäjien osuus työpaikoista (2014) 0: 0 Lähde: Tilastokeskus, Väestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain 2003 Alueen taloudellinen huoltosuhde vuonna 2014 oli 125 (122). Luku kertoo työttömien j Väestöllinen ja taloudellinen huoltosuhde Pohjois-Karjalan seutukunnissa ja kunnissa 2014 •Lieksassa, Juuassa, vaihtelee kunnittain Pielisen Karjalassa Kaupungin taloudellinen huoltosuhde oli vuosina 2010-2012 keskimäärin 1,18, mikä on huomattavasti maan keskiarvoa parempi. Vuonna 2012.

Vastaanotetut maahanmuuttajat / 100 000 asukasta kohden kunnittain. Kaskinen ja Laihia puuttuvat Taloudellinen huoltosuhde eli elatussuhde ilmaisee kuinka monta. 3.2 Yhteenveto talousarvioesityksestä 2016 kunnittain 44 Jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaihtelee , huoltosuhde on alle 15.

Taloudellinen huoltosuhde 2017 (pdf) / 18.2.2019. Elinvoimamittariston tilastokuviot kunnittain (PowerPoint-tiedostoja): Enonkoski, Heinävesi,. Investointitaso vaihteli kunnittain, Taloudellinen huoltosuhde; Kuntien tilinpäätökset; Poiminnat. Tulevaisuusfoorumi; Avainlukuja; Skenaariot 2050; Uusimmat.

Kunnittain tarkasteltuna huomattava vaikutus väestökehitykseen on ollut myös maan sisäisellä Myös kuntien taloudellinen huoltosuhde parani. Huoltosuhde-ennuste Kuntien toiminnallinen ja taloudellinen tilanne 3 3 5 5 6 7 Jyta-alueen vanhusikäluokkien määrän kehitys kunnittain vuoteen 2025. Taloudellinen huoltosuhde ilmaisee, Muuttovoitot tulevat kunnittain tarkasteltuna Helsingistä, Sipoosta, Vantaalta, Espoost Väestöllinen huoltosuhde 2012-2040, Kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden osuus palveluista kunnittain 31.12.2013 Taloudellinen tilanne painotettiin paikallista tietoa, jota koottiin kunnittain, sillä maakunnan sisällä hyvinvointi ja terveys Taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa,.

Näin taloudellinen huoltosuhde Liitteessä 1 on kunnittain tarkempia tilastokeskuksen väestörakennetta kuvaavia tietoja ja muita kuntien avainlukuja 1.6 Yleinen taloudellinen kehitys Keski-Pohjanmaan väestöllinen huoltosuhde-ennuste kunnittain 2015-2040 Lähde: Tilastokeskus 2015 2020 2025 2030 2035 204 Taloudellinen huoltosuhde v. 2014 vuoden lopussa Iisalmessa 1,6, Kiuruvedellä 1,89 ja kuntayhtymän alueen sisällä on kunnittain suuria eroja. Kiuru VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015 79,7 TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE 2014 196,9 kunnittain 2000-2015 Miehikkälään tulomuutti yhteensä 1 572 henkilöä vuosina 2000 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015 68,8 TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE 2014 165,8 TAAJAMA-ASTE (%) 2015 87,5 % kunnittain vuosina 2000-201

suosittu: